Dutch English Spanish French German Italian Turkish Portuguese Romanian
INLOGGEN:ALGEMENE VOORWAARDEN


Voordat u lid kunt worden, dient u deze algemene voorwaarden te lezen en ermee akkoord te gaan. Door lid te worden van deze site verklaart u zich akkoord met deze algemene voorwaarden en verklaart u dat deze voorwaarden voor u gelden. Deze overeenkomst kan te allen tijde worden gewijzigd door Zipp Software ltd, hierna ExtasyCams genoemd. Wijzigingen gelden direct na publicatie op deze site zonder dat de geabonneerde daar apart van wordt bericht.

1. Wettelijke definities
"Lid" of "Lidmaatschap", waaraan wordt gerefereerd in dit document, betekent: de geabonneerde of gebruiker van een geldige gebruikersnaam en wachtwoord (Gebruikers-ID) voor de site gedurende de termijn van het lidmaatschap. "Site," "Website," waaraan wordt gerefereerd in dit document betekent: de site waarvoor u een gebruikersnaam en wachtwoord aanschaft (gebruikers-id) van ExtasyCams om toegang te krijgen tot de site en bij het lidmaatschap horende materialen en voordelen. "Geabonneerde," waaraan wordt gerefereerd in dit document betekent: De Eindgebruiker, Consument, van de diensten van de site en houder van een geldige gebruikersnaam en wachtwoord (gebruikers-id) voor de site. "Gebruikers-id," waaraan wordt gerefereerd in dit document betekent: de combinatie van de unieke gebruikersnaam en wachtwoord die wordt verkocht door ExtasyCams en gebruikt om toegang tot de site te krijgen. Een gebruikers-id is een licentie om de site gedurende de aangeduide periode te gebruiken. "Bladwijzers maken," waaraan wordt gerefereerd in dit document betekent: het plaatsen van een URL in een tijdelijk bestand in de browser van de geabonneerde zodat de geabonneerde op een latere datum rechtstreeks terug kan keren naar die pagina, zonder voorafgaande pagina's te doorlopen. "Model" of "Modellen", waaraan wordt gerefereerd in dit document betekent: de persoon die deze website gebruikt voor het streamen van live audio of video, niet ingehuurd door ExtasyCams, die privé streamt vanaf de eigen locatie, conform voor hen geldende plaatselijke wetten en verantwoordelijkheden.

2. Omschrijving van diensten
ExtasyCams biedt toegang tot content die door de modellen wordt gestreamd. ExtasyCams bemiddelt uw betaling voor elke modellenstream waartoe u zich toegang verschaft. Er worden u tussen de EUR 0,39 - EUR 0,66 aan kosten in rekening gebracht, afhankelijk van het soort transactie en ExtasyCams zal als bemiddelaar optreden voor uw betaling aan de modellen, en maakt gebruik van derde partijen voor het verwerken van uw betaling. ExtasyCams betaalt het hun toekomende deel van de betaling door aan de modellen en berekent een commissie voor de transactie.

3. Facturering
"Omschrijver" verschijnt op uw rekeningafschrift van uw creditcard voor alle gemaakte kosten. Financiële transacties geschieden via (Bedrijf, Stad, Land), een dochteronderneming van (URL)"

4. Betaling/tarief
Sites kennen eenmalige abonnementskosten die worden vastgesteld door de algemene voorwaarden van de site op het moment van eerste inschrijving voor het abonnement. Het lid is verantwoordelijk voor dergelijke kosten volgens de voorwaarden van de website.

5. Tijd om te voldoen aan het contract
Tijd waarin ExtasyCams het contract zal opstellen is 24 uur. Daarnaast kan de site beschikken over een dienst voor periodieke betaling (Indien dit door u is geselecteerd op de aanmeldingspagina). De webmaster van de site stelt vast of abonnementskosten automatisch kunnen worden verlengd aan het einde van de geselecteerde termijn, voor een zelfde periode, tenzij de geabonneerde zeven (7) dagen voor de verlenging kennis geeft daarvan af te zien. Alle Leden die van het introductieaanbod gebruik hebben gemaakt zijn uitgezonderd van de eis van kennisgeving 7 dagen vooraf, maar dienen 24 uur voor aflopen van de proef-/actieperiode ExtasyCams rechtstreeks te verwittigen om automatische verlenging te annuleren. Alle proef-/actielidmaatschappen worden automatisch verlengd voor 30 dagen lidmaatschap. de maximale termijn van deze overeenkomst is 3000 dagen. Tenzij en totdat deze overeenkomst wordt ontbonden conform de voorwaarden, geeft geabonneerde toestemming aan ExtasyCams om kosten in rekening te brengen op de creditcard van de geabonneerde om te betalen voor het voortdurende lidmaatschap. Geabonneerde geeft verder toestemming aan ExtasyCams om kosten in rekening te brengen op de creditcard van de geabonneerde voor elke aanschaf van producten, diensten en entertainment die door de site wordt aangeboden.

6. Moment waarop van rekeninghouder wordt afgeschreven
Directe voltrekking na het verstrekken van betalingsgegevens. Geabonneerden kunnen ook vragen om een kopie van de rekening voor kosten die in rekening zijn gebracht voor het gebruik van de site. Geabonneerde ziet af van dit recht indien een dergelijk verzoek niet wordt gedaan. Verzoeken dienen direct aan ExtasyCams te worden gedaan.

7. Tijdige uitvoering van opdrachten
Het tijdsbestek waarbinnen ExtasyCams opdrachten van geabonneerden zal uitvoeren is 24 uur.

8. Tijdige reactie op vragen van geabonneerden (binnen 24 uur)
De mogelijkheid en capaciteit om snel te antwoorden op vragen van haar klanten en streeft ernaar om geschillen met klanten om vriendelijke wijze te schikken. Het voorkomen van klachten van klanten, vragen, tegoedcreditering en terugbetaling met betrekking tot het programma of de dienst van de klant kan reden zijn voor beëindiging van deze overeenkomst als deze gebeurtenissen zich onredelijk vaak voordoen, zoals te bepalen door het bedrijf. Daarnaast behoudt het bedrijf zich het recht voor om de klant redelijke kosten in rekening te brengen en kosten voor tegoedcreditering, terugbetaling of buitensporige verzoeken van klanten door te berekenen.

9. Procedure in geval van annuleren en restitutie
Abonnement voor de dienst kan te allen tijde zonder opgaaf van reden worden beëindigd door ExtasyCams, de site, of de geabonneerde na kennisgeving van de andere partij middels elektronische of gewone post, of per telefoon of fax. Wanneer het lid verzoekt om beëindiging, worden er GEEN abonnementskosten vergoed. Geabonneerden zijn aansprakelijk voor door hen tot beëindiging van de dienst gemaakte kosten. Indien u verzoekt om annuleren of terugbetaling door uw bank of betalingsdienstverlener wegens onrechtmatig of frauduleus gebruik, kan ExtasyCams naar eigen inzicht uw account of kaart blokkeren voor verder gebruik op alle websites van klanten van ExtasyCams, om verder onrechtmatig gebruik te voorkomen. Dit voorkomt echter geen onrechtmatig gebruik op websites bij klanten die niet horen bij ExtasyCams, en betekent niet dat u geen contact hoeft op te nemen met uw financiële dienstverlener om verder misbruik te voorkomen.
U bent verantwoordelijk voor door uw bank of creditcardmaatschappij berekende kosten wanneer u de limiet van uw account of rekening overschrijdt. Mocht ExtasyCams een terugbetaling toekennen, worden alle terugbetalingen uitsluitend gecrediteerd aan de creditcard, bankpas, of lopende rekening die is gebruikt bij de oorspronkelijke transactie. Terugbetalingen geschieden niet in baar geld, per cheque, of naar een andere creditcard.

10. Bladwijzers maken
Geabonneerde gaat ermee akkoord dat deze nooit een bladwijzer voor de site zal maken waarmee de geabonneerde de algemene voorwaarden van de site kan omzeilen bij het bezoeken van de site. Indien een dergelijke bladwijzer bestaat, zal de genoemde bladwijzer betekenen dat volledig akkoord wordt gaan met genoemde algemene voorwaarden en dat geabonneerde meerderjarig is in zijn/haar staat, land of regio.

11. Toestemming van gebruik
Geabonneerden op de site hebben bij deze het recht op een enkele licentie voor het uitsluitend voor persoonlijk gebruik downloaden, kopiëren en afdrukken van materiaal op de site. Deze licentie wordt verleend voor individueel gebruik op één computer. Alle lidmaatschappen worden aangeboden voor persoonlijk gebruik en zullen niet worden gebruikt voor handelsdoeleinden of commerciële partijen. Commercieel gebruik van de site of materiaal op de site is ten strengste verboden. Geen enkel materiaal op de site mag worden overgedragen aan een andere persoon of partij, hetzij commercieel of anderszins. Daarnaast mogen de materialen niet worden aangepast of gewijzigd. Materialen mogen niet openbaar worden getoond, of worden gebruikt voor verhuur, verkoop of tentoonstelling. Op materialen rusten copyright, handelsmerken en andere respectieve kennisgevingen. ExtasyCams en de site behouden het recht voor om deze licentie op ieder moment te beëindigen indien niet aan voorwaarden van de overeenkomst wordt voldaan. In het geval dat niet aan de voorwaarden wordt voldaan, dient u onmiddellijk alle informatie of afgedrukt, gedownload of anderszins vermenigvuldigd materiaal te vernietigen dat van de site afkomstig is.

12. Overdragen van gebruikers-id
Toegang tot de site vindt plaats door middel van een combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord (gebruikers-id). Geabonneerden mogen onder geen enkele voorwaarde hun gebruikers-id aan een andere persoon geven en dienen hun gebruikers-id geheim te houden. ExtasyCams zal om geen enkele reden wachtwoorden bekend maken anders dan aan de geabonneerde, behalve wanneer dit uitdrukkelijk vereist is door de wet of een gerechtelijk bevel. Onrechtmatige toegang tot de site is een overtreding van deze overeenkomst en van de wet. Geabonneerde erkennen dat de Webmaster van de site iedere toegang van de gebruiker tot de site mag bijhouden door middel van speciale software. In het geval van inbraak op, diefstal van of verlies van een gebruikers-id, of onrechtmatige openbaarmaking van een gebruikers-id, dient de geabonneerde onmiddellijk ExtasyCams of de site op de hoogte te brengen van het veiligheidsprobleem. De geabonneerde blijft aansprakelijk voor onrechtmatig gebruik van de dienst totdat ExtasyCams of de site telefonisch of per e-mail op de hoogte is gebracht van het veiligheidsprobleem.

13. Toestemming en goedkeuring van erotisch materiaal
Deze site is uitsluitend bedoeld om te worden gebruikt en bekeken door personen die ten minste 18 jaar oud zijn (21 in de Amerikaanse staten AL, MS, NE, en WY), die toegang willen hebben tot visuele afbeeldingen, audiogeluiden en omschrijvingen in woord van een seksuele en duidelijk erotische aard. Materialen die op deze site beschikbaar zijn kunnen voorstellingen tonen die van een visueel schokkende aard zijn of die naaktheid of seksuele handelingen bevatten, en zijn niet bedoeld voor iedereen jonger dan 18 jaar (21 in de Amerikaanse staten AL, MS, NE, en WY), en niet voor iedereen die aanstoot neemt aan dergelijke materialen, of voor iedereen die blootgesteld wenst te worden aan dergelijke materialen. Door aanschaf van een lidmaatschap of gebruikers-id, verklaart u impliciet het volgende: "Ik zweer en bevestig dat op dit moment, op straffe van meineed, ik ten minste 18 jaar oud ben (21 in de Amerikaanse staten AL, MS, NE, en WY). Ik zal op geen enkele wijze toestaan dat personen jonger dan 18 jaar (21 in de Amerikaanse staten AL, MS, NE, en WY) toegang krijgen tot materialen op deze website of deze materialen kunnen bekijken. Ik begrijp dat ik door toegang tot deze website blootgesteld zal worden aan materialen zoals, maar niet voorbehouden tot: visuele afbeeldingen, audiogeluiden en omschrijvingen in tekst van een seksuele en nadrukkelijk erotische aard, die naaktheid of seksuele handelingen bevatten. Ik bevestig dat ik geen aanstoot neem aan dergelijke materialen en dat dergelijke materialen zijn toegestaan in mijn gemeenschap. Ik vraag nadrukkelijk op eigen verzoek om het bekijken, horen en toegang krijgen tot dergelijke materialen en ik doe dat omdat ik dergelijke materialen wil zien/lezen/horen of anderszins gebruiken voor mijn eigen vermaak, lering of plezier. Mijn keuze is een manifestatie van mijn eigen interesse in dergelijke zaken, hetgeen gezond en normaal is, en ook wordt aangehangen door de meeste volwassenen in mijn regio. Ik ben volledig bekend met de normen in mijn gemeenschap en het materiaal waartoe ik mijzelf toegang wens te verschaffen valt binnen deze normen. In mijn ervaring accepteert de gemiddelde volwassene in mijn gemeenschap het verbruik van dergelijke materialen door volwassenen in omstandigheden zoals deze, die een redelijke afscherming bieden van de materialen voor minderjarigen en niet-geïnteresseerde meerderjarigen. Volwassenen in mijn gemeenschap accepteren de normen die op deze site worden tentoongespreid en zullen op geen enkele wijze aanstoot nemen aan de materialen op de site."

14. Aanvullende voorwaarden
De site kan aanvullende voorwaarden hebben die een integraal onderdeel uitmaken van deze overeenkomst, die gelden in aanvulling op deze Algemene voorwaarden. Dergelijke voorwaarden, zoals vermeld op de site, zullen op geen enkele wijze inbreuk maken op de Algemene voorwaarden die hier zijn omschreven. Alle vermelde voorwaarden gelden voor ExtasyCams, de site en de geabonneerde. Ik ga akkoord met de voorwaarden en bepalingen die worden vermeld door de site waaraan deze pagina is gekoppeld.

15. Scheidbaarheid
Indien een van de voorwaarden van deze overeenkomst ongeldig of om wat voor reden dan ook onuitvoerbaar wordt verklaard, blijven de overgebleven voorwaarden onverminderd van kracht en afdwingbaar. Indien een rechtbank een deel van deze overeenkomst ongeldig of onuitvoerbaar verklaart, en door de beperking van deze voorwaarde de overeenkomst ongeldig of onuitvoerbaar is, dan geldt een dergelijke voorwaarde zoals zal worden geschreven, bepaald en nageleefd conform de uitspraak.

16. Kennisgeving
Kennisgevingen van de site aan geabonneerden kunnen geschieden middels elektronische berichten via de site, een algemeen bericht op de site of traditionele post. Kennisgevingen door geabonneerden kunnen geschieden middels elektronische berichten, traditionele post, telefoon of fax tenzij anders aangegeven in de overeenkomst. Alle vragen, klachten of kennisgevingen aan ExtasyCams betreffende de site dienen hier te geschieden. Alle beëindigingen van diensten voor een site dienen te worden gericht aan ExtasyCams.

17. Algemene aanbevelingen
We raden aan dat u alle transactiegegevens en de Algemene voorwaarden afdrukt en bewaart op een plek waar u er gemakkelijk bij kunt.

18.

Vragen en contactgegevens
Alle vragen aan ExtasyCams over deze algemene voorwaarden dienen te worden gericht aan:

CITAVIAN SRL
18 Mircea Eliade Blvd, A1 office
Bucharest
Romania
E-mail: info@extasycams.net

For services related to payment processing please refer to:

CITAVIAN SRL
18 Mircea Eliade Blvd, A1 office
Bucharest
Romania

 


Algemene voorwaarden    Privacybeleid    Webmasters    Contact    Modellen gezocht   
18 U.S.C. 2257 Record-Keeping Requirements Compliance Statement
All models on this website are at least 18 years old.